top of page

OM

 

Lill Tsehai Salole er forfatter og cand.polit. i psykologi.

Salole er utdannet ved UiO og NTNU, med spesialisering innenfor krysskulturell utviklingspsykologi. Hun har også fagfordypning innenfor idéhistorie, litteratur, historie, sosiologi, kunst, teater, dans og sang, og et forstudium i danse- og bevegelsesterapi fra Laban Dance Centre London. Lill er tidligere IB-elev ved den internasjonale skolen i Den Haag.

Lill Tsehai har i en årrekke skrevet om tilhørighet, identitet, oppvekst, foreldreskap og familieliv i en minoritets- og migrasjonskontekst. I tillegg til sakprosa skriver hun også dikt og skjønnlitterære tekster, gjerne med utgangspunkt i dokumentarisk materiale. Hun har vært særlig opptatt av fagutvikling knyttet til psykisk helse hos unge som vokser opp med minoritetserfaringer og med påvirkning fra flere kulturer, sosiale forhold og samfunn. Det gjelder barn med internasjonal flytteerfaring (både de som har flyttet selv og de med familie som har migrert), barn med familie i flere land, urfolk, nasjonale minoriteter, de med foreldre som har forskjellig landbakgrunn og opprinnelse, og internasjonalt adopterte.

 

Salole brenner for språk, historiefortelling og for forvaltning av en mangfoldig og flerstemt kulturarv. Hun har vært tilknyttet flere organisasjoner og prosjekter, i tillegg til sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og stiftelser, og har jobbet innenfor både statlig og frivillig sektor. De siste årene har hennes aktivitet sentrert rundt litterær virksomhet og formidling i ulike fora. I tillegg til egen bokproduksjon har hun bidratt i utviklingen av digitale historieplattformer, undervisningsmateriell, akademiske avhandlinger, antologier, sceneforestillinger, auditive læringsmidler, leksikon, undervisningsfilmer, samt serier og spillefilmer som tangerer hennes fagområder. Hun har også bidratt som manusleser for forlag og andre forfattere. Samtidig har hun bistått ulike organisasjoner i deres innsats for styrket ivaretakelse av utstasjonerte ansatte og deres familier.

Lill Tsehai har bred undervisningserfaring, og foreleser regelmessig for ulike profesjonsgrupper og på forskjellige studieløp. Hun skreddersyr også kurs og foredrag for både barn, ungdom og foreldre som flytter internasjonalt. Aktuelle temaer er psykososiale perspektiver på identitet og tilhørighet, fordommer og blinde flekker, migrasjonsstress, rasisme og diskriminering, styrker og ressurser,  samt transnasjonalt familieliv, flyttereaksjoner og returvansker. Hun er opptatt av biblioterapeutiske prinsipper, av fortellingens kraft og scenisk formidling, gjør tekstopplesninger og poesiopptredener, og anvender ofte disse elementene i sine forelesninger. 

Lill har aktive styre-og rådsverv. Hun er tidligere styremedlem for Norsk Barnebokinstitutt og Stiftelsen Flexid.

bottom of page